Duopolis kulturalne
Teatr Nowy oraz Teatr IMKA rozpoczęły stałą współpracę, której celem jest zjednoczenie działań na rzecz kultury pod nazwą Duopolis Kulturalne Warszawa-Łódź. Kooperacja zakłada wzajemną wymianę i prezentację spektakli teatralnych, wspólną produkcję nowych spektakli oraz realizację wydarzeń o charakterze artystycznym, min. festiwali, konkursów i koncertów. 

Cultural Duopolis
The New Theatre and Theatre IMKA established cooperation, the aim of which is to unite the efforts of culture under the name Cultural Duopolis Warsaw-Lodz. Cooperation implies mutual exchange and presentation of theatrical performances, joint production of new plays and events of an artistic nature: festivals, competitions and concerts, among others.
INSPIRACJA: Syrenka Warszawska (płaskorzeźba) / Herb Miasta Łodzi
INSPIRATION: Warsaw Mermaid (relief) / Arms of the city of Lodz
znak / sign
Back to Top